1. Formålet med frivillige i krisecenteret:

Som udgangspunkt øger de frivillige kvaliteten i krisecenterets arbejde ved at
holde krisecenteret åbent hele døgnet
opretholde sikkerheden
være et frisk pust udefra
være rollemodel
være voksenselskab
gøre krisecenteret mindre institutionspræget
aflaste med praktiske opgaver
deltage i bestyrelsesarbejde, PR og diverse arbejdsgrupper

2. De frivilliges opgaver:

at yde hjælp til selvhjælp i forhold til brugerne gennem samvær og omsorg
at modtage voldsramte kvinder, hjælpe dem og deres børn tilrette, besvare telefonen og åbne hoveddøren
at beskytte den voldsramte kvinde og hendes børn under opholdet ved at holde huset lukket og bevare kvindens anonymitet
at medvirke til at krisecenteret fungerer i forhold til formålsparagraf og vedtægter, i forhold til vagtgruppen og i forhold til bestyrelsen

3. Procedure for rekruttering af frivillige

Antallet af frivillige bør være 50 – 80
Frivillige rekrutteres ved annoncering efter behov samt ved direkte henvendelse
Ved henvisning fra Jobcenter for Frivillige, Kolding Selvhjælp

4. Krav til de frivillige

Kun kvinder, der er fyldt 20 år, kan blive frivillige i Kolding Krisecenter.
Nye kvinder, der ønsker medlemskab skal forinden introduceres i husets formål, opgaver og regler
Der kræves ren straffe- og børneattest
Der kræves vilje til at overholde aftaler og udvise respekt for Krisecenterets arbejde
De frivillige er organiseret i vagtgrupper. Der kan frit skiftes gruppe
De frivillige behøver ikke at besidde specielle kvalifikationer udover, at de har lyst og overskud og er i psykisk balance. Dog må de frivillige som minimum have følgende forudsætninger
At turde være til stede
At kunne være til stede uden at kende kvindens historie
At kunne lytte uden at give ”gode råd”
Være rummelig og fordomsfri
At kunne være personlig, men ikke privat i samtaler med beboerne
At have lyst til at forpligte sig gennem en længere periode

5. Introduktion

Nye kvinder, der ønsker medlemskab skal forinden introduceres i husets formål, opgaver og regler og modtager såvel mundtlig som skriftlig introduktion til arbejdet.

Indledende samtale foretages af krisecenterets leder og efterfølgende foretages der introduktion, hvor der informeres der om følgende elementer

Arbejdets art
Værdier og holdninger på stedet
Tavshedspligt
Generel viden om mænds vold mod kvinder og børn
Sikkerhedsadfærd
Kendskab til krisereaktioner
Viden om hvilke opgaver der er for de frivillige og hvornår en professionel skal tage over
Hvad gør man som frivillig, hvis opgaven er for svær
Opfølgningssamtale med lederen efter 3-6 måneder

6. Fastholdelse af frivillige

Løbende tilbud om kurser
Relevant information om kvinden/børnene for at kunne løse opgaven
Mulighed for at kunne drøfte vanskelige ting med lederen eller en ansat. Derudover kan der tilbydes ekstern supervision.
Sociale arrangementer
Fællesmøder kan afholdes efter ønske fra en vagtgruppe eller bestyrelsen

Kontakten med de frivillige varetages af lederen via vagtgruppens kontaktkvinde. Dog kan alle frivillige henvende sig direkte til leder, personale eller bestyrelsen

7. Vagtgrupper og arbejdsgrupper

Alle medlemmer af Krisecenteret skal være tilsluttet en arbejds- eller vagtgruppe

Vagtgrupper
Der er 4 vagtgrupper svarende til ugens første 4 hverdage. Hver vagtgruppe er sammen med de ansatte ansvarlige for at dække alle døgnets 24 timer – også på søn- og helligdage

Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper dannes af medlemmer, der har en fælles interesse i løsning af bestemte opgaver. Fungerende arbejdsgrupper er ansvarlige for løsning af de opgaver, de påtager sig. Grupperne er ligeledes ansvarlige for at problemer, der ikke umiddelbart lader sig løse i arbejdsgruppen og spørgsmål af særlig vigtig og/eller principiel karakter forelægges bestyrelsen.
Arbejdsgrupper, der påtager sig opgaver af udadvendt karakter, skal have bestyrelsens godkendelse af produktet før det sendes ud af huset.
Alle vagt- og arbejdsgrupper skal være åbne – dvs. at de frivillige, der måtte ønske det, kan deltage

Retningslinier for uoverensstemmelse i en gruppe:
Hvis der i en vagtgruppe opstår problemer eller uoverensstemmelser (evt. med et medlem) og gruppen skønner at den ikke selv er i stand til at løse problemet, er det efter henvendelse fra gruppen i første omgang den daglige leders og subsidiært bestyrelsens opgave at finde en løsning.

8. Eksklusion af en frivillig

Beslutningsmyndighed:
Bestyrelsen alene skal træffe afgørelse i hvert enkelt tilfælde vedrørende eksklusion af en frivillig vagt/bestyrelsesmedlem efter indstilling fra husets leder og/eller vagtgruppen.

Årsag til eksklusion kan f.eks. være:

Tavshedspligten brydes
Modarbejder formålsparagraf, vedtægter og/eller husorden
Gentagne ”sammenstød” eller uheldige episoder med beboere, ansatte eller andre frivillige
Misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer
Tyveri i Kolding krisecenter af enhver art

9. Procedure ved eksklusion:

Frivillige vagter

Ved overtrædelse af gældende regler kan lederen umiddelbart bortvise en frivillig.

Herefter kontaktes kontaktkvinden for den pågældendes vagtgruppe, som sammen med lederen vurderer om den frivillige skal indstilles til eksklusion. Den pågældende har udtaleret før den endelige beslutning træffes af bestyrelsen. Eksklusion kan indbringes for generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsesmedlem:

Ved eksklusion af et bestyrelsesmedlem er proceduren den samme som ovenfor.
Dog er den pågældende inhabil under sagens behandling på bestyrelsesmødet

Genindtrædelse:
Genindtrædelse som frivillig skal godkendes af bestyrelsen

Information:
Hvis en frivillig er blevet ekskluderet / er genindtrådt, informeres de øvrige frivillige ved information fra lederen til kontakt kvinderne samt ved referater fra bestyrelses møder / generalforsamling.

Vedtaget af bestyrelsen den 9.5.2006