Nedenfor kan du se teksten i Driftsaftale i henhold til §109 i lov om Social Service indgås følgende aftale.

—-

DRIFTSAFTALE mellem
Kolding Byråd og bestyrelsen for:
Den selvejende institution
Kolding Krisecenter,
Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding

 

Om centrets drift

I henhold til § 109 i lov om Social Service indgås følgende aftale:

§ 1.
Centret er normeret til at modtage 5 voldsramte kvinder, og desuden er der plads til kvindernes børn (max. 8 børn).
Samtlige pladser er til rådighed for byrådet til voldsramte kvinder og deres børn i henhold til § 109 i lov om Social Service.

§ 2.
Centrets formål er at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og børn ved at tilbyde
Sikkert og anonymt midlertidigt ophold hjælp til selvhjælp i form af krisehjælp, støttende samtaler, personlig rådgivning og socialfaglig behandling opfølgende aktiviteter (efterværn) i form af samtaler og rådgivning for såvel kvinder som børn for at sikre kvinderne mod tilbagevenden til volden Centrets virksomhed indgår som en integreret del af Kolding Kommunes tilbud til udsatte børn og unge og deres familier.

Centret medvirker ved udvikling og planlægning af tiltag, der efter en faglig vurdering findes nødvendige for at imødegå målgruppens behov.

§ 3.
Optagelse i centret kan ske dels ved henvisning fra offentlige myndigheder, dels ved pågældendes egen henvendelse til centret. Centrets leder træffer afgørelse om optagelse.
Internt på centret skal der ske en registrering af kvinderne, herunder deres kommunale tilhørsforhold, således at revisor kan opgøre en belægningsprocent samt foretage en vurdering af centrets økonomiske dispositioner.

§ 4.
Centrets ansatte iværksætter et samarbejde med opholdskommunen, hvis der er behov for andre støtteforanstaltninger i forhold til en beboer og hendes familie. Der udarbejdes en handleplan for hver beboer.

§ 5.
Centrets leder har ansvaret for den omsorgsmæssige ledelse og den daglige drift og ledelse af centret, der i øvrigt varetages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for institutioner, der er omfattet af §§ 107-111 i lov om Social Service og inden for driftsaftalens rammer.
Centrets leder har ansvaret for tilrettelæggelse af arbejdsplanerne for såvel ansatte som frivillige.

§ 6.
Kvinder og eventuelle børn, der er optaget i centret, betaler den af centrets fastsatte og af Kolding Byråd godkendte takst for kost og logi.

§ 7.
Centret ansætter socialfagligt uddannet personale (en daglig leder, pædagoger, socialrådgivere etc.). Øvrige stillinger inden for lønbudgettet forudsættes besat i forhold til centrets behov. En del af arbejdet på centret forudsættes udført ved frivillige vagter.

§ 8.
Centrets bestyrelse ansætter og afskediger personalet, herunder de frivillige vagter.
Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af centrets leder sker under forbehold af byrådets godkendelse.
Stk. 3. Lønninger til centrets personale må ikke overstige, hvad de pågældende ville kunne få i tilsvarende offentlige institutioner.

§ 9.
Byrådet yder driftstilskud til krisecentret i henhold til lov om Social Service § 109 på grundlag af et årsbudget, der er godkendt af Kolding Byråd. Årsbudgettet skal omfatte både drift og status.
Stk. 2. Forslag til budget udarbejdes af centrets bestyrelse i henhold til frister og retningslinier fastsat af byrådet.
Stk. 3. Bestyrelsen forpligter sig til at administrere efter retningslinier for rammestyring i Kolding Kommune.
Stk. 4. Fondsmidler og lignende kan anvendes til aktiviteter ud over budgettet

§ 10.
Centrets bogholderi og regnskabsførelse varetages indtil videre af centret.
Stk. 2. Centrets regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Stk. 3. Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk. 4. Kolding Byråd kan træffe bestemmelser om, at centrets bogholderi og regnskabsførelse skal varetages af byrådet uden merudgift for centret.
Stk. 5. Det reviderede årsregnskab, som er godkendt af centrets bestyrelse, skal indsendes til kommunen senest den 1. april.

§ 11.
Bestyrelsen kan ikke uden Kolding Byråds forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån – ej heller ved mellemregning med andre centre eller foreninger – eller ændringer i lånevilkår eller forpligtelser ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændringer af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende.
Stk. 2. Foretagender vedrørende centret, der skal finansieres ved optagelse af lån, må ikke påbegyndes forinden bestyrelsen har opnået byrådets samtykke til finansiering af lån.

§ 12.
Kommunens social- og beskæftigelsesforvaltning skal i medfør af lov om Social Service føre tilsyn med centret og skal have adgang til når som helst at bese centret og tale med beboerne og centrets personale.
Stk. 2. Såfremt kommunen registrerer, at der er problemer på centret, inddrages relevante myndigheder.
Stk. 3. Centret er forpligtet til at følge tilsynets anvisninger.

§ 13.
Inden for driftsaftalens rammer er centret i øvrigt forpligtet til at følge de konkrete og generelle forskrifter, som er fastsat eller måtte blive fastsat af Byrådet.

§ 14.
Grundlaget for centret fremgår af centrets vedtægter.
Vedtægterne skal være i overensstemmelse med byrådets forudsætninger om en ansvarlig drift.
Byrådet kan altid fremsætte krav til præcisering af centrets vedtægter og formål for at de sikrer de til enhver tid gældende forudsætninger for driftsaftalen.

§ 15.
Aftalen er tiltrådt af Kolding Byråd den 18. december 2006 og driftsaftalen træder i kraft den 1. januar 2007
Aftalen tages op til revision pr. 1.april hvert andet år, første gang pr. 1. april 2009.

Driftsaftalen kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til den 1. i en måned.

Kolding den 28.2.2007 Kolding den 16.2.2007

(sign.) Marianne Munk (sign.) Per Bødker Andersen

_______________________ ________________________
(for krisecentret) (for Kolding Byråd)