Stalking og forfølgelse – et overset problem

Mange danske kvinder oplever at blive forfulgt af ekskærester eller ukendte personer. De offentlige myndigheder er ofte ude af stand til at gøre noget ved problemet, fordi forfølgelse ligger i en juridisk gråzone.

Hvordan får jeg hjælp?

Dansk Stalking Center tilbyder rådgivning, sparring og terapi til både udsat og udøver af stalking. Indgangen til at modtage hjælp er igennem den åbne telefonrådgivning. Se yderligere på http://www.danskstalkingcenter.dk

Hvad er stalking?

Stalking som fænomen karakteriseres som en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, som er forstyrrende for offerets liv.

Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet, i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, – men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker / offer relationens historie, kan aktiviteterne opleves meget skræmmende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

Stalking kan indbefatte mange forskellige typer af adfærd og aktiviteter, men fælles for dem alle er, at de er uønskede, er vedvarende og i mange tilfælde frygtskabende for offeret.

Stalking definition

En konstellation af adfærd og hændelser der påføres et andet menneske, og som opfattes som gentagen påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999: Study of Stalkers)

Stalkingens påtrængende adfærd karakteriseres endvidere som; forfølgelse, ulovligt ophold omkring offeret, overvågning samt alle former for kommunikations- og kontaktforsøg via breve, mails, sms, gaver o.l. Stalking er intimiderende og ofte frygtskabende.

Stalking er ikke chikane, men chikanen er en del af stalkingen.

Frygt er ikke altid et udtryk for stalking, men frygt er ofte en del af stalkingens effekt på offeret.

Sig NEJ – selv om det ikke er let, så sig NEJ og stå ved det!

Alt andet end et klart og tydeligt NEJ vil opleves som en åbning for stalkeren.

Undlad komme med forklaringer på hvorfor du ikke ønsker kontakt.
Undlad øjenkontakt, hvis han pludselig står på gaden, eller overfor dit hus.
Undlad at vise at du har bemærket ham. Alt for nemt kommer man til signalere ting, som af stalkeren kan opfattes som; – ”hun vil ikke lige nu, men når hun har fået lidt tid så… ” Han kan meget hurtigt opfatte en helt ubetydelig betoning i kropssproget eller mimikken, som et lille tegn på; – “at hvis han bare er ihærdig nok – så får han succes”!
Tal ikke med ham.
Svar ikke på henvendelser uanset hvor svært det må være. Om det så er at blive råbt efter på gaden, at modtage perverse mails, eller sms-beskeder.

Om han så truer med selvmord! Undlad at svare. Han vil gøre alt, for at få kontakt med dig.

Ved at forhandle med en stalker, der får dig til at føle dig utilpas, eller får dig til at føle dårlig samvittighed, – så tændes hans forventninger og håb om yderligere kontakt.

Når det drejer sig om stalkere, er bare et minimum af kontakt, det samme som “at lægge brænde på et glødende bål!!

Stalking er et udbredt problem. Forskning i udlandet viser at hver 8. kvinde og hver 20. mand har været udsat for stalking på et tidspunkt i deres liv.

En stor undersøgelse af British Crime Survey i 1998, med 10.000 tilfældigt udvalgte deltagere, – viste at 11.8 % havde været udsat for stalking på et tidspunkt i deres liv.

Samme undersøgelse viste af 2,9 % af deltagerne, havde været udsat for stalking inden for de seneste 12 måneder. Omregnet viste dette at 900.000 årligt blev stalket!

Disse tal støttes af undersøgelser andre steder i verden som USA, Canada, Tyskland – og seneste Sverige, som i 2005 udkom med en undersøgelsesrapport.

Selv om man ikke kan overføre én undersøgelse, direkte fra en nation til en anden, så viser tallene alligevel en enslignende tendens.

Med en meget forsigtig omregning til danske forhold, og med anvendelse af en omregningsprocent på kun 1,5 % – vil dette give et anslået tal på omkring 80.000 stalkingofre årligt.
Der findes aktuelt ingen danske undersøgelser på dette område!

Stalking berører mange mennesker omkring den pågældende som er offer: – herunder børn, partner, forældre, venner, familie, naboer, kollegaer – ja, selv kioskmanden på hjørnet kan blive inddraget!

Undersøgelser viser at gennemsnitlig 21 personer omkring offeret bliver berørt!

Kilde: http://www.anti-stalking.dk
Litteratur på dansk: Forfulgt? – undgå stalking i Danmark. Af Henrik Bramsborg. 2004

 • Trusler mod familie og venner
 • Falsk rygtespredning; om at du er utro, pædofil, socialbedrager eller misbruger
 • Beskadigelse af ting eller ejendom
 • Fysisk overgreb
 • Seksuelt overgreb

Kan du nikke genkendende til noget af ovenstående, så er du sandsynligvis udsat for stalking!

Der er ingen stalker der benytter sig af alle ovenstående metoder. Nogen anvender kun 2 – 3 adfærdsformer, hvor andre anvender en væsentlig andel de beskrevne adfærdstyper. Nye metoder dukke hele tiden op, en komplet liste er derfor umulig at lave.

Signaler og tegn på at du kan være stalket…

Hvis du oplever at nogen du kender – eller måske slet ikke kender, udviser:

 • Forfølgelse eller overvågning – af din adfærd og færden
 • Upassende og påtrængende adfærd – grænseoverskridelse adfærd
 • At vedkommende pludselig begynder at dukke op, på steder hvor du normalt færdes
 • Uønskede telefonopkald, som ofte bliver afbrudt, mails, breve og sms´er
 • Uønskede gaver, blomster, chokolade eller døde fugle, rådent kød, eller visne blomster
 • Bestilling af services i offerets navn, som taxa´er, ambulancer, pizzaer og lignende
 • Identitetstyveri; oprettelse af bankkonti, web-stite, kontakter til off. institutioner, i dit navn

Stalking kan ramme enhver!

Mange mener at stalking er noget der kun sker for berømtheder.Intet kunne være længere fra sandheden!

Langt størstedelen af stalking ofrene er ganske almindelige mennesker både kvinder og mænd – og kun ganske få procent er kendte og berømte personer.

Størstedelen er af ofrene, mere end 80%, er gennemsnitlige kvinder – studerende, uddannede, ikke-uddannede, erhvervsaktive kvinder i arbejde, arbejdsløse og husmødre. Kun omkring 20 % af ofrene er mænd.

I omkring 2/3 af tilfældene er offer og stalker bekendt med hinanden enten som; eks-kærester, eks-dates, tidligere eller nuværende ægtefælle, som naboer, som kollegaer, som bekendte, eller som familiemedlemmer.

I henved 1/3 af tilfældene er offer og stalker helt fremmede for hinanden.

Det kan være svært, for de ligner alle andre mennesker.

Stalkeren er typisk en mand og i få tilfælde en kvinde. De kan være yderst behagelige og charmerende personer, nogen kan virke kejdede og andre socialt mindre kompetente.

I langt mere end halvdelen af tilfældene, er stalkeren en person som offeret kender i forvejen. I omkring en tredjedel af tilfældene er stalkeren en helt fremmed.

I få tilfælde er stalkeren reelt psykisk syg. I de fleste tilfælde er han psykisk ustabile og man kan genkende ham på visse psykologiske karaktertræk hvor han er; jaloux, dominerende, manipulerende, humørsvingende, har aggressive tendenser, lavt selvværd, klæbede adfærd, sygelig forelskelse, selvoptagethed.

Stalkere kan være meget vedholdende. Gennemsnitligt varer et forløb godt 2 år, men der er set forløb der varede 5, 10, 20 år!

Stalkere synes at være bedre stillet uddannelses- og erhvervsmæssigt, end andre personrelaterede kriminelle.

 Kategorier af stalking

Stalking: Opstår typisk efter en brudt relation mellem tidligere ægtefæller, samlevende, kærester eller dates. Stalking kan også opstå blandt venner, naboer, kollegaer, bekendte eller fremmede.

Partnerstalking: Stalking der foregår i en aktuelt relation mellem ægtefæller, samlevende eller kærester. Offeret oplever sig ofte overvåget og forfulgt af partneren både i hjemmet og udenfor hjemmet. Det kan ofte være svært for offeret at bryde forholdet, dels på grund af frygt for repressalier mod dem selv, dels af fryg for repressalier mod eventuelle børn og andre nære relationer, og dels af frygt for utilstrækkelige beskyttelsesmuligheder.

Cyberstalking: Stalking som udelukkende starter og foregår via internettet, mobil og andre elektroniske medier, altså forfølgelse som ikke kommer uden for det elektroniske cyberspace – eller cyberstalking kan være en del af en stalkers samlede adfærdsmetoder, i forfølgelsen af et andet menneske.

Arbejdsplads stalking: Stalking som opstår via arbejdspladsen, hvor stalkeren kan være hævngerrig, og med en følelse af at være snydt, bedraget eller krænket. Stalkeren kan være en kunde i en virksomhed, en klient i en juridisk eller sundheds- og helbredsrelateret praksis eller en borger i forbindelse med en offentlig institution, som for eksempel skatte- eller socialforvaltningen.

Stalking af kendte: Stalking der er motiveret af en fanatisk optagethed af en kendt og berømt person, som kan være en TV-vært, filmstjerne, musiker, skuespiller, en politiker og andre lignende.

Stalkere kan inddeles i 5 grundtyper

Den afviste: Er blevet afvist af et andet menneske, som kan være en partner, kæreste, date, ven, nabo, bekendt og lignende. Denne type kan være meget vedholdende, typisk i flere år. De opfatter ofte sig selv som offer. Gruppen anses for at være den største, med en meget stor andel af tidligere intim stalker/offer relation. Det er den gruppe med den største sandsynlighed for vold og anses samtidig for at være den relativt farligste gruppe.

Den intimitetssøgende: Ønsker at etablere en intim relation med et udvalgt andet menneske. Er typisk meget vedholdende og uanfægtet af offerets negative respons. Findes ofte i gruppen der stalker berømte.

Den inkompetente: Søger en partner gennem metoder der i sig selv har en modsatrettet virkning. Udviser typisk forskellige grader af nedsatte sociale funktioner, i særdeleshed i forhold til at kurtisere. Stalker typisk over kortere forløb

Den hævngerrige: Forfølgelsen opstår som en respons, på stalkerens oplevelse af krænkelse eller fornærmelse, hvor stalkingadfærden har til sigte at hævne og retfærdiggøre dette. Drives af behovet for at skabe frygt og at spolere offerets liv.

Den psykopatiske: Er relativt sjældne. Søger at opnå seksuel tilfredsstillelse og kontrol. Mens tilfredsstillelsen vil være en indbygget del af stalkingen, så vil adfærden typisk bestå i forberedelse til overfald. I modsætning til den hævngerrige, har stalkeren ikke til hensigt at skræmme eller advare før det fantaserede eller planlagte overfald.