Forældreansvarsloven og Krisecentererklæring vedrørende håndtering af fælles forældreskab.

Kvinder, der midlertidigt akut er på et krisecenter, og som har behov for, at den voldelige mand ikke i den akutte fase har en normal legal relation til det fælles barn, har brug for, at den fælles forældremyndighed sættes ud af kraft, under krisecenteropholdet. Derfor er krisecentrets personale behjælpelig med at udarbejde en krisecentererklæring vedrørende håndtering af forældreskabet. Erklæringen kan give kvinden mulighed for akut i statsforvaltningen at få

bl.a. en midlertidig forældremyndighed og/eller
mandens samvær udsat eller overvåget netop på grund af den dokumenterede vold i familien
forældremyndighed

Formål
Krisecentre har herved mulighed for at hjælpe myndighederne overfor de kvinder, der medbringer børn på krisecentret i situationen, hvor der forsat er fælles forældremyndighed med den voldelige mand. I situationen hvor det fælles barns samvær med manden er problematisk set ud fra barnets situation, har krisecentre nu mulighed for at give kvinden et dokumentationsgrundlag over for statsforvaltningen for at få tilgodeset også barnets legale muligheder for at have mindst mulig kontakt til den voldelige far. Erklæringen kan af krisecentre især bruges i statsforvaltningen i den akutte fase med behov for midlertidig forældremyndighed, men også i domstolene omkring forældremyndighed mv.

Baggrund
Erklæringen er udviklet af i samarbejde med Familiestyrelsen i et særligt nedsat ad hoc udvalg med repræsentanter fra dels krisecentre dels Familiestyrelsen dels LOKK-sekretariatet. Erklæringen med vejledning mv. er sendt til samtlige kommuners socialforvaltninger, domstole og familieadvokater. Erklæringen kan udfyldes elektronisk eller manuelt. Det er frivilligt om krisecentret kan/vil anvende erklæringen: Det er det enkelte krisecenter som afgør, om de vil og kan udfylde erklæringen. Det er krisecentret der vurderer om kvinden og barnet har været længe nok på et krisecenter til at udstede erklæringen.

Krisecentrets myndighedsansvar
Erklæringen er udtryk for, at et krisecenter som en myndighed afgiver en erklæring på linie med de underretninger et krisecenter også fremsender til en kommune. Krisecentret er ved en sådan erklæring ikke en repræsentant for kvinden, men afgiver en krisecenterfaglig erklæring om både positive og negative forhold for såvel kvinden som barnet i relation til, hvem der skal have forældremyndigheden og samværet. E rklæringen bruges primært over for statsforvaltningerne og vedrører krisecentrets erklæring om dels kvindens håndtering af hendes forældreevne dels barnets/børnenes relation til mor og far. Sekundært kan den også bruges overfor domstolene.

Erklæringen og forældreansvarsloven
Velfærdsministeriet har i øvrigt orienteret Folketingets Retsudvalg om, at Justitsministeriet har oplyst, at det af forarbejderne til forældreansvarsloven fremgår, at vold imod barnet eller andre i familien kan udgøre sådanne omstændigheder, at fælles forældremyndighed ikke kan antages at være i barnets interesse. Domstolene vil derfor også have mulighed for at ophæve den fælles forældremyndighed, hvis en af forældrene beder om det. Særligt i sager, hvor der er fælles forældremyndighed og en forælder er flyttet på krisecenter med barnet på grund af vold i familien, vil der være behov for at træffe en hurtig afgørelse om midlertidig forældremyndighed, idet den anden forælder ellers vil kunne få barnet udleveret fra skole, daginstitution eller lignende eller have krav på oplysninger om barnets opholdssted. Statsforvaltningerne er derfor af Familiestyrelsen blevet instrueret i at vejlede den forælder, der er flyttet på krisecenter, og hvor volden er tilstrækkeligt dokumenteret, f.eks. ved anmeldelse til politiet eller kommunen eller ved krisecentererklæring, om hurtigst muligt at søge om midlertidigt at få tillagt forældremyndigheden alene. Med forældreansvarsloven er der således mulighed for midlertidigt at kunne ophæve den fælles forældremyndighed i de tilfælde, hvor en forælder er på krisecenter. På den måde sikres det, at de væsentlige rammer om barnets daglige liv, herunder barnets skolegang, gøres trygge.